Wypracowaliśmy 94 projekty!

Animatorzy

Animatorzy Dzielnicowi

Animator Dzielnicowy to człowiek, który jest odpowiedzialny za prowadzenie działań włączających mieszkańców w procesy decyzyjne (zarządzania miastem) oraz przygotowujących społeczność lokalną do wypracowania programu funkcjonalnego na potrzeby realizacji projektu Fabryka Pełna Życia-rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Animator to osoba, która prowadzi spotkania konsultacyjne w dzielnicach (cykl spotkań od animacji po wybór projektów) w sprawie części wydatków z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza określanych jako Dąbrowski Budżet Partycypacyjny. Animator używając narzędzi partycypacyjnych stara się przeprowadzić jak najszerszą dyskusję pozwalającą na wygenerowanie pomysłów na rozwój dzielnicy, a następnie na wybór jednego, który może zostać zrealizowany. Opiekun dzielnicy, różnymi metodami aktywizuje mieszkańców Dąbrowy Górniczej, inspiruje, wysłuchuje ich potrzeb i problemów, włącza ludzi w działania i stara się zwrócić uwagę mieszkańców na potrzeby różnych grup (seniorzy, młodzież, osoby niepełnosprawne czy rodziny z dziećmi) przy wyborze projektu, który zostanie zrealizowany w ramach DBP 2.0.

Dzięki temu doświadczeniu animatorzy oraz mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli świadomie uczestniczyć w procesie rewitalizacji Fabryki Pełnej Życia oraz być ambasadorami procesu rewitalizacji wśród mieszkańców i innych interesariuszy. Dzięki działaniom animatora możliwe będzie również wsparcie przez nich komórki odpowiedzialnej za realizację projektu rewitalizacji, poprzez włączanie mieszkańców na wszystkich etapach procesu – od etapu diagnozy do momentu podjęcia wspólnej decyzji. Dzięki tak zaplanowanemu procesowi osiągnięty zostanie efekt synergii dla Miasta - realizatora projektu "Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej".

Najważniejsze jest to, że każdy z animatorów posiada praktyczne umiejętności z zakresu technik mapowania, prowadzenia dyskusji i moderacji spotkań. Animatorzy są też zapoznani z metodami zastosowań technik partycypacyjnych wśród lokalnych społeczności. Każda z osób, które będą opiekowały się danymi dzielnicami, posiada takie cechy jak: zdolność łączenia ludzi czy umiejętność budowania zaufania społecznego. Animator jest osobą mającą określony cel, zorganizowaną, otwartą na zmiany, empatyczną, posiadającą wysoką kulturę osobistą i umiejącą pracować pod presją czasu.

Animator jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie spotkań. Po każdym z nich musi zrobić notatkę i udostępnić ją oraz podsumować pracę w dzielnicy w formie raportu.

Lista spotkań, które musi przeprowadzić animator:

  • Spotkanie animacyjne w dzielnicach mu przypisanych w terminie od 20 do 30 marca 2017 i podsumowania ich w formie do 30 marca.
  • W spotkaniach, na których zostaną omówione listy pomysłów
  • Przygotowanie i przeprowadzenie "Dzielnicowych For Mieszkańców" od 19 maja do 23 października, to będą od 3 do 7 spotkań na dzielnicę.

Animator musi uczestniczyć w zaplanowanych szkoleniach i superwizjach, które mają przybliżyć techniki partycypacyjne oraz pomóc przyjrzeć się ich pracy. W czasie superwizji animatorzy opiszą studia przypadków z przeprowadzonych działań i przedyskutują je grupowo lub indywidualnie. Łącznie zaplanowano ok. 50 godzin szkoleń oraz 10 godzin superwizji, średnio 20 godzin konsultacji indywidualnych do wykorzystania przez animatora.

Rekrutacja

Aby stac się Animatorem należało złożyć swoją kandydaturę do 8 marca br. na adres: rekrutacja@naprawsobiemiasto.eu. Wymagane dokumenty to aktualne cv, list motywacyjny, wykonane zadanie rekrutacyjne. Zadaniem rekrutacyjnym było zaplanowanie i poinformowanie mieszkańców o spotkaniach animowania/mapowania dzielnic.

Rekrutacja składała się z 3 etapów:

  • Etap 0: Kandydat na animatora musiał zgłosić chęć do przystąpienia do rekrutacji wypełniając formularz do 6 marca do godziny 12:00 do godziny 15:00 po czym otrzymał informację zwrotną z listą dzielnic, dla których powinien zaplanować akcję informacyjną w raz ze szczegółową instrukcją.
  • Etap 1: Była to ocena cv, listu motywacyjnego oraz zadania rekrutacyjnego. Do 8 marca do godziny 12.00 należało przysłać swoją kandydaturę. 9 marca do godziny 10.00 Animatorzy otrzymali informację zwrotną czy zakwalifikowali się do drugiego etapu. Fundacja zastrzegła sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
  • Etap 2: Rozmowa rekrutacyjna. Tylko wybrani kandydaci zostali zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, która odbyła się pomiędzy 13, a 15 marca.
  • Etap 3: Szkolenie i realizacja poinformowania mieszkańców o spotkaniach animowania/mapowania dzielnic. Ostatnim etapem rekrutacji było uczestniczenie w bezpłatnym szkoleniu (17-19 marca 20 godzin). Po szkoleniu zamawiający jak i animator podjęli ostateczną decyzję. Przed szkoleniem kandydat na animatora poinformował mieszkańców przydzielonych sobie dzielnic o spotkaniach dotyczących mapowania.
Ładowanie...