Wypracowaliśmy 94 projekty!

Nowy model

DIAGNOZA DZIELNICY

Kwiecień - diagnoza dzielnicy ma na celu przygotowanie analizy uwzględniającej: zadania zrealizowane w dzielnicy w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego lub środków budżetu gminy w latach ubiegłych oraz planowane zadania do realizacji z budżetu gminy w najbliższym czasie. Jest próbą rozpoznania problemów i potrzeb mieszkańców, słabych i mocnych stron dzielnicy. Diagnoza Dzielnicy prowadzona jest przez Animatora Dzielnicowego w oparciu o badania ankietowe, spotkania (rozmowy diagnostyczne) z mieszkańcami, spotkania z radnymi Rady Miejskiej, radami jednostek pomocniczych, o ile występują w danej dzielnicy oraz władzami miasta.

ZGŁASZANIE POMYSŁÓW – SPOTKANIA OTWIERAJĄCE

W dniach od 9 do 30 kwietnia, przy użyciu prostego formularza każdy mieszkaniec Dąbrowy Górniczej bez względu na wiek może zgłosić pomysł na rozwój swojej lub innej dzielnicy. Wystarczy wskazać miejsce i opisać pomysł. Procedura pozwala na złożenie więcej niż jednego pomysłu. Podczas spotkań otwierających Animator Dzielnicowy może pomóc przy wypełnianiu formularza z pomysłem, który następnie należy składać:

  • listownie na adres: Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”,
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w Biurze Obsługi Interesantów ul. Graniczna 21 (stanowisko „Informacja”) oraz w Punktach Konsultacyjnych,
  • osobiście w Centrum Aktywności Obywatelskiej - Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej,
  • mailowo, na adres twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl, w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

WSTĘPNA WERYFIKACJA POMYSŁÓW

W dniach od 1 do 18 maja, w ramach kolejnego etapu Budżetu Partycypacyjnego, złożone przez mieszkańców w wyznaczonym do tego terminie pomysły na projekty podlegają wstępnej weryfikacji pod względem: własności nieruchomości, ewentualnych planów inwestycyjnych miasta wobec wskazanej nieruchomości oraz pod kątem zgodności z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

DZIELNICOWE FORA MIESZKAŃCÓW

W dniach od 19 maja do 29 września podczas cyklu spotkań w ramach Dzielnicowych Forów Mieszkańców, moderowanych przez Animatorów Dzielnicowych, będą przeprowadzane następujące elementy procedury: • prezentacja zgłoszonych w dzielnicy pomysłów, • ustalenie, drogą dyskusji i warsztatów, najważniejszych potrzeb dzielnicy – priorytetowanie, • doprecyzowanie pomysłów i przekształcanie ich w projekty – projektowanie, • weryfikacja projektów przez właściwych merytorycznie pracowników Urzędu Miejskiego, • wypracowanie oraz ustalenie na bazie zgłoszonych pomysłów listy projektów do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego mieszczących się w kwocie dla dzielnicy, • albo wypracowanie oraz ustalenie maksymalnie listy 3 projektów pod głosowanie, mieszczących się w 3 - krotności kwoty dla dzielnicy, przy założeniu, iż szacunkowy koszt każdego z tych projektów nie może przekroczyć kwoty przewidzianej dla dzielnicy. Formuła spotkań w ramach Dzielnicowych Forów Mieszkańców umożliwia uczestnikom elastyczne kształtowanie tego etapu. Mieszkańcy będą mogli decydować o ilości i terminach spotkań, kolejności procedowania poszczególnych elementów w zależności od liczby pomysłów/projektów w danej dzielnicy oraz stopnia ich skomplikowania. Ma to na celu optymalizację procesu poprzez maksymalne dopasowanie do specyfiki poszczególnych dzielnic.

GŁOSOWANIE – OPCJONALNIE

Październik - głosowanie to chwila wyboru projektów do realizacji. Będzie ono przeprowadzone tylko w tych dzielnicach, w których nie doszło do uzgodnienia priorytetowych inwestycji w ramach dyskusji prowadzonej podczas Dzielnicowych Forów Mieszkańców. Głosowanie trwa tydzień i zostanie przeprowadzone poprzez wybór jednego z projektów listy maksymalnie 3 projektów, które zostały uznane jako priorytetowe do realizacji i wskazane pod głosowanie przez uczestników Dzielnicowych Forów Mieszkańców. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty do głosowania w punkcie konsultacyjnym, korespondencyjnie lub elektronicznie.

Ładowanie...